Course Description
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับขนเฟอร์สีอ่อนและสีเข้ม    หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Fur Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นขนเฟอร์

890 THB

27 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 27 mins
Chapter 1 - ขั้นตอนและเทคนิคการลงสีแฟชั่นขนเฟอร์สีอ่อน 17 mins
Chapter 2 - ขั้นตอนและเทคนิคการลงสีแฟชั่นขนเฟอร์สีเข้ม 9 mins

Fur Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นขนเฟอร์

890 THB

27 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
87 day(s)