Course Description
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับผ้าเดนิม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  1. กระดาษ
  2. ดินสอ
  3. ยางลบ
  4. ปากกาตัดเส้นขนาด 0.5 หรือใหญ่กว่า
  5. สีไม้ระบายน้ำ
  6. สี COPIC Marker เบอร์ C2 / 110
(สำหรับการลงสีและลายผ้า นักเรียนสามารถเลือกใช้สี COPIC ได้ตามความชอบ) หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Denim Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าเดนิม

890 THB

24 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 24 mins
Chapter 1 - เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าเดนิม 24 mins

Denim Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าเดนิม

890 THB

24 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
90 day(s)